Salgs- og leveringsbetingelser
for
Dansk Maskinpakning A/S

1. INDLEDNING
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side specificeret i købers ordre er ikke bindende for os, med mindre vi har givet vor skriftlige accept.

2. TILBUD
Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. omsætningsafgift og eventuelle andre afgifter. DMP A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. De opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogmateriale er af vejledende karakter, og DMP påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

3. ORDRER Købet er endeligt, når vi har bekræftet ordren enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. Vi forbeholder os ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs- ændringer eller prisændringer fra vore leverandører, ligesom der tages forbehold for evt. opnåelse af importtilladelse. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

4. LEVERING Levering sker ab vor adresse i Rødovre. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget nogen skriftlig instruks, vælger vi billigste transportmiddel og transportvej efter vort skøn.

5. LEVERINGSTID DMP er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse og kontrol.

6. RETURNERING Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og rengjort stand, og kun efter forudgående aftale. Returnerede varer krediteres med 75% af købs- prisen. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Varekøb under kr. 200,- tages ikke retur. Det er en betingelse for at varen kan returneres, at der er tale om en standardvare. Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde tages ikke retur. Varer fremstillet efter købers mål, tegninger og lignende tages ikke retur. med varen skal følge kopi af købsfaktura..

7. EMBALLAGE Eventuel emballage, uanset om den er beregnet særskilt eller ej, godskrives ikke.

8. BETALING Vore betalingsbetingelser er 30 dage kontant fra faktureringsdato. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som selskabet ikke har anerkendt. Ved betaling udover den aftalte betalingstermin debiteres morarente med en rentesats, som ligger 6% over diskontoen. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er DMP A/S ikke forpligtet til yderligere levering. Dersom varer, der i følge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af vor køber, kan vi efter vort valg lade varerne bortsælge for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

9. MANGLER OG REKLAMATION Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler og mængdeangivelse må ske skriftligt inden 10 dage efter varens modtagelse. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager sælger sig efter eget skøn inden for Danmarks grænser enten uden beregning for køber at om- bytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer eller uden beregning for køber at udbedre manglen eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer efter at køber har¬ sendt de defekte varer retur eller at yde køberen et forholdsmæssigt afslag i prisen for vare¬n.

10. GARANTI Vor garantitid er normalt 12 måneder regnet fra leveringsdagen, og vi forpligter os til at afhjælpe mangler, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale, ligesom vi kun indenfor samme periode hæfter for de skader vore produkter måtte forvolde. Garantien bortfalder, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger. Vi hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning, og ved skriftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold over for mangelfuld eller misvisende oplysninger i forespørgselen. Vi påtager os intet ansvar for skade for- voldt af produkter leveret af os, medmindre det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet direkte tab, der ikke er en følge af personskade. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, køber gør af vore produkter, herunder videresalg, er køber pligtig til at holde os skadesløse for det ansvar, som vi måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. For reparationsarbejde og erstatningsdele gælder ovennævnte bestemmelser om leveringstid og ansvar.

11.EKSPEDITIONSGEBYR Ved ekspedition af ordrer til en samlet netto værdi under Kr. 100,- excl.moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr.50,-

12. SÆRLIGE BETINGELSER I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til Nordiske standardbetingelser NL 85, dog ikke afsnit 13 og 14 vedrørende konventionel bod.